Kompleksowa obsługa firm

W zakres usług kopleksowej obsługi firm wchodzi:

- doradztwo w sprawach związanych z wprowadzeniem i utrzymaniem polityki bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,

- szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych,

- opracowywanie dokumentacji wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy,

- szacowanie poziomu ryzyka zawodowego i opracowywanie kompletnej dokumentacji,

- opracowywanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych bhp,

- ocena maszyn/urządzeń pod kątem minimalnych wymagań,

- reprezentowanie Klienta w czasie kontroli organów kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna) + wykonywanie decyzji organów kontrolnych,

- inne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 19 poz. 704).

 

Podstawa prawna:
Art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

„§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.”