Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego

Zgodnie z definicją z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W ramach tej usługi dokonujemy analizy zagrożeń na wybranym stanowisku pracy, szacujemy poziom zagrożenia - ryzyka zawodowego i sporządzamy dokumentację ryzyka zawodowego wraz z metodyką.

Ocenę ryzyka zawodowego dokonujemy w oparciu o metodę Risk Score.

 

Podstawa prawna:

Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 r. - Kodeks pracy 

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.