Udział w postępowaniach powypadkowych

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą1

W ramach usługi wykonujemy kompleksową dokumentację wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do pracy:
1. Tylko w przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego zawiadamiamy w imieniu Pracodawcy PIP oraz Prokuraturę,
2. Ustalamy okoliczności i przyczyny wypadku a także proponujemy środki profilaktyczne aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
3. Na podstawie wyjaśnienia poszkodowanego, informacji uzyskanych od świadków (jeżeli są) i jeżeli jest taka potrzeba z innych źródeł sporządzamy protokół powypadkowy.
4. Po zakończonym leczeniu poszkodowanego i na jego wniosek kompletujemy inne wymagane dokumenty i w imieniu Pracodawcy wysyłamy do ZUS w celu orzeczenia uszczerbku na zdrowiu pracownika.
5. Sporządzamy statystyczną kartę wypadku (GUS).

 

Podstawa prawna:

1) Art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 r. - Kodeks pracy 

§ 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§ 31 Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.