Pierwsza pomoc

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane jest w oparciu o aktualne wytyczne EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI. Duży nacisk kładziemy na praktykę, dlatego podczas szkolenia używamy fantoma, sprzętu medycznego, a szkolenie prowadzi dyplomowany ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem.

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych, zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenie życia:

1) jak udzielić pomocy ofierze nagłego zatrzymania krążenia,

2) jak postępować z nieprzytomnym, który ma zachowany oddech,

3) jak postępować będąc świadkiem nagłego napadu drgawek, zachłyśnięcia, oparzenia,

4) jak udzielić pomocy w krwotokach i zranieniach,

5) jak rozpoznać i unieruchomić podstawowe rodzaje urazów.


Szkolenie zakończone jest sprawdzianem i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 

 

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy  

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. 

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.”